دریافت{اولویت بندی و تعیین مکان مناسب برای شعب بانک اقتصاد نوین}

اولویت بندی و تعیین مکان مناسب برای شعب بانک اقتصاد نوین|30020117|ckl|اولویت بندی و تعیین مکان مناسب برای شعب بانک اقتصاد نوین
هم اکنون فایل با موضوع اولویت بندی و تعیین مکان مناسب برای شعب بانک اقتصاد نوین آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 180

فهرست مطالب1 1 کليات پ‍ژوهش1 2 بيان موضوع1 3 اهميت و ضرورت انجام تحقيق1 4 اهداف اصلي تحقيق1 5 سوالات تحقيق1 5 1 سوالات فرعي1 6 نوع روش تحقيق1 7 روش و ابزار گردآوري اطلاعات1 8 قلمرو انجام تحقيق1 9 تعريف واژگان1 10 متغيير هاي تحقيقفصل دوم: ادبيات تحقيق2 1 مقدمه2 2 سير تحول موضوع2 3 عوامل موثر در مکان يابي بانکها2 3 1 انواع مدلهاي مکان يابي2 3 2 تشريح برخي مدلهاي مهم در مکان يابي2 4 روش AHP2 4 1 اصول فرايند تحليل سلسله مراتبي2 4 2 ویژگیهای فرایند AHP2 4 3 فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP2 5 روش AHP فازي2 5 1 فرايند تحليل سلسله مراتبي فازي2 5 2 تاپسيس فازي2 5 3 متغيير هاي تحقيق2 5 4 سابقه تحقيقات و پژوهشهاي مشابه2 5 5 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور2 6 بررسی بانک اقتصاد نوین2 6 1 تاریخچه بانک و بانکداری2 6 1 1 تاریخچه بانکداری2 6 1 2 تاریخچه اسکناس2 6 2 بانک‌های نوین در ایران2 6 3 تاریخچه بانک اقتصاد نوین2 6 3 1 معرفی بانك2 6 3 2 اعضاي هيات مديره بانك2 6 4 وضعیت فعلی شعب بانک اقتصاد نوین در کل ایران و منطقه یک استانها2 6 5 وضعيت شعب فعلي بانک در منطقه يک استانها2 6 6 سهامداران عمده بانک اقتصاد نوین2 6 7 چارت سازماني بانک اقتصاد نوينفصل سوم: روش تحقيق3 1 مقدمه3 2 روش تحقيق3 3 مدل انجام تحقيق3 4 متغييرهاي پژوهش3 5 جامعه آماري3 6 روش نمونه گيري و تعيين حجم نمونه3 7 ابزار هاي گرد آوري اطلاعات3 8 معرفی پرسشنامه3 8 1 روايي و پايايي ابزار سنجش3 8 1 1 روايي ابزار سنجش3 8 1 2 پايايي ابزار سنجش3 8 1 3 روش تجزيه و تحليل داده ها3 8 4 روش دلفي3 8 4 1 تاریخچه3 4 8 2 روش دلفی3 8 4 3 مراحل انجام روش دلفی3 8 4 4 موارد استفاده روش دلفی3 8 4 5 فواید و نقاط قوت روش دلفی3 8 4 6 خروجی‌های روش دلفی3 8 4 7 محدودیت‌های روش دلفی3 8 4 8 نمودار روش دلفي3 9 روش AHP فازی3 9 1 محاسبه وزن نهايي3 9 2 تجزيه و تحليل يافته ها3 9 3 مدل مفهومي پژوهش :رويکرد ترکيبي (FAHP FTOPSIS )3 9 4 مرحله دوم تشکیل ماتریس مقایسات زوجی3 9 5 نتایج سایرمعیار ها3 10 پاسخ به سوالات تحقیقفصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات4 1 مقدمه4 2 محدوديتهاي تحقيق4 3 نتيجه گيري4 4 پيشنهادات4 5 راهکارها و پيشنهادات تحقيق4 6 پيشنهادهايي براي تحقيقات و پژوهشهاي آيندهمنابع و ماخذپیوست ها

چکیده:تعيين مکان مناسب از جمله براي يک کارخانه يا شعبه اي جهت يک بانک ويا ... يکي از کليدي ترين و مهمترين تصميمات استراتژيک مي باشد چرا که نتايج اين تصميم گيري در درازمدت موجب ايجاد تاثيراتي در اقتصاد ،محيط زيست ، مسائل اجتماعي ، و ... مي شود از جمله مهمترين تاثيرات درون سازماني مکان يابي عبارتست از تاثير آن بر سود دهي سازمان. تاسيس و افتتاح شعبه در مکانهاي بهينه نه تنها موجب ارائه خدمات موثر و بهتر به مشتريان مي گردد بلکه در مجموع کل مجموعه بانک را در يک وضعيت مطلوب و موفق قرار مي دهد تصميم هاي مرتبط با مکان يابي يک شعبه مي تواند اثر بزرگي بر توانايي کسب و حفظ مزيت رقابتي باشد .دراين پژوهش معيارهاي جمعيت ، ترافيکي ، استخدامي دربخشهاي مختلف ، بانکدار و پراکندگي کسب و کار و خدمات شهري و شاخصهاي مربوط به هرکدام از معيارها باتوجه به نظرخبرگان انتخاب گرديده و باتوجه به آنها پرسشنامه هايي طراحي و بين خبرگاني که با استفاده از روش دلفي انتخاب شده بودندتوزيع گرديد و پس از جمع آوري داده ها ، وزن شاخصها با استفاده از روش AHP فازي تعيين شد و درنهايت بوسيله روش TOPSIS فازي مکانها اولويت بندي گرديد.فصل اولکلیات

1 1 کليات پ‍ژوهشدردهه اخير مسائل مربوط به مکان يابي (facility location) به عنوان يکي از فاکتورهاي بسيار مهم در موفقيت يا شکست سازمانها مطرح بوده است به گونه اي که مطالعات مربوط به مکان يابي هم در سطح داخلي و هم بين المللي بطور جدي مطرح بوده است تصميم گيري درمورد مکان يابي و گزينش جايگاه ويژه و استراتژيک شامل روشها و عناصر خاص مي باشد که اين روشها قبلا بصورت سنتي و بسته به نظر و ديدگاه تصميم گيرندگان بود ولي در عصر حاضر مراحل کار بصورت کاملا علمي و حرفه اي انجام مي پذيرد. با پيشرفت علوم در مورد مکان يابي روشهاي علمي از جمله مدل تخصيص،مدل کمترين هزينه ،مدل افرويسمن ،مدلهاي پوششي،و... مطرح مي باشد درمکان يابي براي تصميم گيري از شاخصهاي متفاوتي استفاده مي گردد از جمله روش AHP و روش TOPSIS که روش AHP جهت وزن دهي شاخصها و روش TOPSIS براي رتبه بندي گزينه ها مورد استفاده قرار مي گيرد .

1 2 بيان موضوعتعيين مکان مناسب از جمله براي يک کارخانه يا شعبه اي جهت يک بانک ويا ... يکي از کليدي ترين و مهمترين تصميمات استراتژيک مي باشد چرا که نتايج اين تصميم گيري در درازمدت موجب ايجاد تاثيراتي در اقتصاد ،محيط زيست ، مسائل اجتماعي ، و ... مي شود از جمله مهمترين تاثيرات درون سازماني مکان يابي عبارتست از تاثير آن بر سود دهي سازمان. تاسيس و افتتاح شعبه در مکانهاي بهينه نه تنها موجب ارائه خدمات موثر و بهتر به مشتريان مي گردد بلکه در مجموع کل مجموعه بانک را در يک وضعيت مطلوب و موفق قرار مي دهد تصميم هاي مرتبط با مکان يابي يک شعبه مي تواند اثر بزرگي بر توانايي کسب و حفظ مزيت رقابتي باشد .انتخاب مکان مناسب براي سازمانها وشرکتها يک تصميم استراتژيک بسيار مهم مي باشد انتخاب مکان به دليل ريسک موفقيت يا عدم موفقيت ،هزينه ،وجه و اعتبار سازمان ،زمان صرف شده و... يک تصميم بسيار مهم مي باشد همچنان که انتخاب يک مکان نامناسب موجب از دست رفتن مزاياي رقابتي ،کيفيت کار ،هزينه جابجايي ،و لطمه وارد شدن بر برند سازمان مي گردد .تصميم گيري در مورد مکان يابي از تجارتي به تجارت ديگر متفاوت مي باشد اما نکته مهم عبارتست از ماکزيمم نمودن سود شرکتها از مکان يابي .استراتژي بانکها در مکان يابي شعبات به 2صورت انجام مي گيرد :الف) مکان يابي براي شعبات جديدب) مکان يابي براي شعبات موجودهربانکي با توجه به امکانات خود جهت انتخاب مکان فاکتورهايي از قبيل سطح درآمد ،کارکرد شعبه ،رقابت ،ارزش زمين ،رشد بالقوه ،جذابيت بازار ،نرخ رشد بازار ،تعداد موسسات مالي و اعتباري موجود ،عوامل جمعيت و بوم شناسي ،فرهنگ منطقه نسبت به مصرف يا پس انداز ،...را در نظر مي گيرد.رويه معمول جهت تصميم گيري مکان يابي شامل مراحل 3 گانه زير است1 تصميم گيري درمورد معياري که گزينه هاي مکان را ارزيابي نمايد2 انتخاب بهترين معيار ارزيابي3 توسعه گزينه هاي مکان و انتخاب گزينه هاي ارزيابي شده.جهت تصميم گيري درمورد مکان يابي روشهاي متفاوتي وجود دارد مکان يابي يک تصميم چند معياره است چون نياز مند هردو فاکتور کمي و کيفي مي باشد AHP فاکتورهاي تصميم گيري چند معياره را رتبه بندي مي نمايد و نتيجه بدست آمده در هر سلسله مراتب را ترکيب مي کند اما قضاوتهاي انساني که معمولا تاثير بسزايي در تصمي گيري داردرا نشان نمي دهد بنابر اين از AHP فازي جهت دخيل نمودن قضاوت انسان در تصميم گيري استفاده مي گردد تکنيک TOPSIS جهت بدست آوردن بهترين گزينه نزديک به راه حل ايده آل مثبت و دور از راه حل ايده آل منفي استفاده مي گردد راه حل ايده آل مثبت معيار سود آوري را ماکزيمم و معيار هزينه را مينيمم مي کند در حالي که راه حل ايده آل منفي معيار هزينه را ماکزيمم و معيار سود آوري را مينيمم مي نمايد .ارائه يک الگوي مناسب جهت تصميم گيري درباره مکان يابي شعبات بانک اقتصاد نوين يکي از مسائلي است که مديران عالي بانک اهميت ويژه اي بر آن قائل مي باشند تا تصميم گيري بعدي سازمان را در اين زمينه سريعتر و علمي تر نمايند .دراين پژوهش با استفاده از روش AHP فازي ابتدا معيارهاي مورد نظر براي مکان يابي اولويت بندي مي گردند و وزن هرکدام از اين معيارها محاسبه مي گردد و سپس با استفاده از تکنيک TOPSIS مکانهاي مورد نظر برا ي احداث شعبه جديد اولويت بندي مي گردد .مطالب دیگر:
📂522-بررسی عملكردلرزه ای قابهای بتن مسلح تقویت شده با FRP📂523-كنترل سلامت سازه‌ای سد بتنی شهید عباسپور با استفاده از مدل پارامتری ARMAX📂524-بررسی خواص مكانیكی بتن تقویت شده با الیاف نایلون ((NFRC📂525-بررسی روش­های كنترل تنش­های حرارتی در سازه­های بتن حجیم و قابلیت كاربرد آنها مطالعه موردی سازه سرریز سد گتوند علیا📂526-بررسی افزایش دوام بتن در برابر سیكل های یخبندان و ذوب یخ📂527-بررسی امكان استفاده از آبهای غیر آشامیدنی در ساخت و عمل آوری بتن📂528-ارزیابی آسیب پذیری قابهای بتنی برشی با استفاده از توابع آماری بر مبنای شاخص خسارت پارك-انگ📂529-بررسی ناپایداری دینامیكی در ساختمانهای بتنی با سیستم قاب خمشی📂530-افزایش ظرفیت برشی تیرهای بتن مسلح -Tشكل سراسری ضعیف با نصب ورق های كمپوزیت CFRP📂جزوه کامل مدار های الکتریکی📂531-بررسی نرم شدگی وسخت شدگی كرنش بتن محصور شده با ورق های FRP بر مقاومت و شكل پذیری اعضاء فشاری📂532-رفتارسنجی و ارزیابی پایداری سد بتنی دو قوسی طرق در دوره بهره برداری📂533-‌پارامترهای مؤثر بر تقویت برشی تیرهای عمیق بتن مسلح با استفاده از ورق‌های FRP📂535-بررسی استهلاك انرژی در پدیده برخورد پرتابه با دال بتنی غیر مسلح و عمق نهایی نفوذ📂536-بررسی تحلیل دینامیكی غیر خطی سدهای بتنی وزنی، به دو روش اویلری و لاگرانژی📂537-بررسی اثر عمل آوری بتن با بخار بر احتمال خوردگی میلگرد در شرایط محیطی خلیج فارس📂538-توسعه­ مدل شاخص خسارت Park-Ang در مورد ستونهای بتن­آرمه📂539-تعیین تابع توزیع خسارت در قاب بتنی خمشی بر مبنای شاخص مبتنی بر انرژی📂540-آنالیز استاتیكی غیر خطی ساختمان‌‌های بتن مسلح با شكل پذیری معمولی و پلان نامنظم طراحی شده براساس آیین‌نامه‌های ایران📂541-تحلیل تنش-كرنش سیستمهای مختلف اتصال دیوار آب بند بتن پلاستیك به هسته سدهای خاكی در بارگذاری استاتیكی و دینامیكی📂542-مطالعه آزمایشگاهی تاثیر متقابل نسبت وزنی میكروسیلیس، مدول نرمی ریزدانه و نسبت آب به سیمان بر پارامترهای فیزیكی و مكانیكی بتن📂543-رفتار برشی تیرهای بتن مسلح حاوی الیاف فولادی📂544-بهینه یابی گنبدهای بتنی مسلح📂545-بررسی رفتار دیوارهای برشی بتنی همبسته در سطوح عملكردی مختلف📂546-بهسازی لرزه­ای ستونهای بتن مسلح با استفاده از غلاف فولادی