دریافت{جهاني شدن و بررسی فرهنگ سياسي نخبگان ايران از انقلاب اسلامي تا سال 1368}

جهاني شدن و بررسی فرهنگ سياسي نخبگان ايران از انقلاب اسلامي تا سال 1368|30020120|ckl|جهاني شدن و بررسی فرهنگ سياسي نخبگان ايران از انقلاب اسلامي تا سال 1368
هم اکنون فایل با موضوع جهاني شدن و بررسی فرهنگ سياسي نخبگان ايران از انقلاب اسلامي تا سال 1368 آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 160

فصل اولجهاني شدن

مقدمه :از اواخر هزارة دوم ميلادي و شروع هزارة سوم ، بشر در آستانة دورة تاريخي جديدي قرار گرفته است . گويا جهاني نو در حال شكل گيري است و رويدادهايي در شرف وقوع است كه حوزه هاي مختلف زيست بشري را متأثر ساخته اند . در پي اين رويدادها ، صورت بنديهاي سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جوامع مختلف دستخوش تغييرات عمده اي گشته اند . نيروي چالش گر اين تحولات ، نظم موجود در جهان را بر هم زده و درصدد ايجاد نظم نويني در جهان است . وسعت اين تحولات در جهان وتأثير گذاري انكار ناپذير آن بر جنبه هاي مختلف حيات بشري موجب جلب توجه نظريه پردازان علوم گوناگون براي تحليل و تشريح اين تحولات شده است . به اين ترتيب دهه هاي پاياني سدة بيستم و سالهاي ابتدايي سدة بيست و يكم سرشار از بحثهاي متنوع پيرامون فرايندجهاني شدن بوده است . به نحوي كه امروزه امكان گريز از بحث دربارة اين پديده وجود ندارد . گفت و گو در باب جهاني شدن به موضوعي عادي در ميان انديشمندان ، پژوهشگران ، سياستمداران ، مديران ، روزنامه نگاران و حتي مردم عادي در سراسر دنيا تبديل شده است .اصطلاحات مرتبط با جهاني شدن تقريباً وارد همة زبانهاي اصلي دنيا شده است . در سطح زندگي روزمره به طور روزافزوني از عبارتهاي سياست جهاني ، امنيت جهاني ، اقتصاد جهاني ، بازارهاي جهاني ، سرمايه جهاني و . . . استفاده مي شود . تعداد مدخل هاي مربوط به جهاني شدن درفهرست كتابخانة كنگره ايالات متحده امريكا از 34 مورد در سال 1994 به 693 مورد در سال 1999 افزايش يافته است . (شولت؛1382 : ص 4 ) و در اكثر دانشگاههاي معتبر دنيا واحدها و دوره هاي درسي تحت عنوان جهاني شدن را دايرگردانيده اند . با اين وجود تا كنون هيچ اجماع نظري در ميان انديشمندان و پژوهشگران در ارتباط با اين پديده بوجود نيامده است . همه مسائل مربوط به جهاني شدن به شدت مورد اختلاف است و نمي توان هيچ چيزي را در اين باره مسلم و قطعي تلقي كرد . به جرأت مي توان گفت تنها اتفاق نظر دربارة جهاني شدن اين است كه در مورد آن اختلاف نظر وجود دارد .در چنين شرايطي شناخت پديدة جهاني شدن ، مفهوم بندي و ارائه تعريفي از آن كه بتواند راهگشاي اين پژوهش باشد ضروري مي نمايد . فصل حاضر كه در چهار قسمت ارائه خواهد شد به اين امر اختصاص يافته است . مطالب اين فصل با بحث در باب برداشتها و تعاريف مختلف جهاني شدن و تعريف مختار ما از اين پديده آغاز مي شود . قسمت دوم به تاريخچة جهاني شدن و نظريه ها و آراء متفاوت متفكران و نظريه پردازان مختلف در اين باره نگاهي خواهد انداخت و نظر پژوهش حاضر را نيز در اين زمينه مشخص خواهد نمود . قسمت سوم نيز نظريه هاي مختلف جهاني شدن را به بحث خواهد گرفت . در اين راستا دسته بندي از اين نظريه ها ارائه و بر اساس آن نظريه هاي گوناگون دربارة جهاني شدن به اجمال بررسي خواهند شد . قسمت پاياني اين فصل هم بر ابعاد و مصاديق جهاني شدن تمركز مي نمايد . در اين قسمت سه بعد اقتصادي ، سياسي و فرهنگي جهاني شدن و مصاديق اين سه بعد واكاوي خواهد شد .

1. برداشتها و تعاريف1 1) برداشتهااختلاف نظر بين انديشمندان قبل از اختلافات آنها در زمينة ارائه تعريفي جامع و واحد از جهاني شدن ، ابتدا بر سر وسعت اين پديده و تحولات و شرايط ناشي از آن آغاز مي شود . از يك سو تحليل گراني كه مي توان آنها را جهان گرا ناميد ، جهاني شدن را مهمترين رويداد تاريخ معاصر مي دانند و معتقدند كه روابط اجتماعي معاصر تماماً جهاني شده است . در مقابل اين عده شك گراياني قرار دارند كه از جهان گرايان به شدت انتقاد مي كنند و جهاني شدن را افسانه اي بيش نمي دانند . در ميان اين دو گروه افراطي ، كساني هم هستند كه جهاني شدن را به عنوان روندي مهم در نظر مي گيرند كه در كنار ساير تحولات وجود دارد و به تدريج جهان را دچار دگرگونيهاي اساسي مي كند .ديويد هلد نيز با قائل شدن به چنين تقسيم بندي از نظريه پردازان جهاني شدن ، متفكراني همچون اوهماي ، ريستون ،آلبرو ماركسيستهايي چون سمير امين وگيل رادر زمرة جهانگرايان قرار مي دهد . اين انديشمندان هر چند كه به لحاظ ايدئولوژيك و جهان بيني در يك گروه طبقه بندي نمي شوند ، اما از لحاظ چگونگي فهم و درك جهاني شدن در يك گروه قرار مي گيرند . در اين گروه محافظه كاران ، نئوليبراليستها و ماركسيستها كنار هم قرار دارند . (Heldetal . , 2000 : 2 )اين دسته از نظريه پردازان بيش از هر چيز بر تحولات حوزة اقتصاد تأكيد مي كنند . از نظر آنان زندگي اقتصادي در دنياي جديد غير ملتي شده است . پديده هاي جديدي همچون «بازار جهاني» و «سرمايه جهاني » اقتصاد بدون مرزي را در عرصه جهاني بوجود آورده اند كه دولت – ملتها در آن نقش كوچكي به عهده دارند . بنابراين در اين دوره شاهد محو تدريجي دولت – ملتها هستيم .(Heldetal . , 2000:3)در دستة دوم يعني شك‌گرايان كساني همچون هرست ، تامپسون ،گيلپين و كرزنر قرار مي گيرند . بر خلاف جهانگرايان، اين گروه از متفكران معتقدند تحول بنياديني در ماهيت روابط جهاني اتفاق نيافتاده است و دولت –ملتها همچنان نقش اصلي را در آن به عهده دارند. از نظر آنان تحولاتي که در حوزه اقتصاد و فرهنگ جهاني اتفاق افتاده است فقط نشانة سطوح بالاتري از« بين المللي شدن »، پديده هاي اجتماعي است . به عقيدة آنان يك تضاد بنيادين بين جهاني دشن و منقطه اي شدن وجود دارد . جهان در حال منطقه اي شد ن و بين المللي شدن بيشتر است ، اما اين به معناي ضعف يا كاهش نقش دولت – ملتها و حذف مرزهاي جغرافيايي ميان آنها نيست . (Heldetal ., 2000:5)هلد در گروه سوم ، خود و مگ گرو و انديشمنداني همچون آنتوني گيدنز، مانوئل كاستلز ، جوزف ناي ، رابرت كوهن ، جان روگي ، جيمز روزنا ، اندرو لينك لي تر را نيز جاي مي دهد . نقطة كانوني نظريات اين دسته اين است كه در هزارة جديد ،جهاني شدن نيروي مركزي و مهمي است كه تحول سريع اجتماعي ، سياسي و فرهنگي را به پيش مي برد . اين گروه از نظريه پردازان معتقدند كه فرايندكنوني جهاني شدن بي سابقه است كه درآن بر خلاف گذشته جدا كردن عرصه هاي داخلي ، منطقه اي و جهاني از هم به آساني صورت نمي گيرد . در اين شرايط نوين تفكيك اين عرصه ها از يكديگر غير ممكن است و سطوح مختلف روابط اجتماعي به هم پيوسته و درهم ادغام شده اند . (Heldetal: ; 2000 : 7 )از نظر آنها آيندة كاملاً مشخص و معيني براي جهاني شدن و همچنين يك نوع آرماني به نام «دنياي جهاني شده» كه با مشخصه هايي همچون بازار جهاني ، تمدن جهاني قابل شناسايي باشد ، نمي توان تصور كرد اما در عوض بر اين امر تأكيد مي كنند كه همة كشورها و جوامع بر اثر فرايندهاي جهاني شدن به صورت بخشهايي از يك نظام جهاني در مي آيند .(Heldetal ., 2000 : 7) . از ديدگاه اين گروه جهاني شدن به معني اضمحلال دولت – ملت و كشورها نيست ، بلكه طبقه بندي ، دسته بندي ، و كاركردهاي جديدي را براي دولتها ، كشورها ، جوامع و گروههاي بشري به وجود مي آورد . (Heldetal , 2000 : 8)

2 1) تعاريفپس از اختلاف نظر دربارة وسعت پديده جهاني شدن و شدت و ضعف تحولات ناشي از آن، اختلاف نظر در باب تعريف اين پديده نيز ميان متفكران آغاز مي‌شود . نويسندگان حوزه هاي مختلف علمي ، هر يك به تناسب برداشت خاص خود از تحولات و شرايط جهاني ، جهان بيني وايدئولوژي سياسي كه به آن تعلق دارند تعاريف متفاوتي از جهاني شدن ارائه كرده اند و در اين ميان تا كنون اجماع نظري ميان آنان براي ارائه يك تعريف روشن و واحد صورت نگرفته است . در واقع جهاني شدن موضوعي بحث برانگيز ، پيچيده ، چند بعدي و مبهم است كه به صورت هاي گوناگون تعريف شده است و هيچ اتفاق نظري دربارة آن وجود ندارد . صاحب نظران فقدان اجماع در مورد تعريف و مفهوم سازي جهاني شدن را متأثر از چند بعدي بودن پديده يا فرايندجهاني شدن ، فراگير بودن آن و همچنين نوپا بودن نظريه پردازي و مطالعات معطوف به جهاني شدن مي دانند .جهاني شدن پديده اي چند بعدي است . امروزه همه جوانب زندگي در دنياي معاصر ، كم و بيش از فرايندجهاني شدن تأثير مي پذيرند و فرايندمورد نظر ، هم اقتصادي است ، هم سياسي و هم فرهنگي . بي گمان تأكيد بر هر كدام از جنبه هاي اين فرايند، به تعريف ها و مفهوم بندي خاص معطوفبه مصداق هاي معين مي انجامد . فراگير بودن اين پديده و تأثير هاي گريز ناپذير آن بر جوامع مختلف هم ، راه يابي مفهوم جهاني شدن به عرصه هاي مطبوعاتي و سياسي را در پي داشته است . امروزه روزنامه نگاران دربارة جنبه هاي مختلف جهاني شدن قلم فرسايي مي‌كنند ، در محافل و مراكز گوناگون تصميم گيريهاي سياسي از جهاني شدن سخن به ميان مي آيد و حتي در محكوميت آن تظاهرات خشونت باري بر پا مي شود . در چنين شرايطي هرگونه تعريفي از جهاني شدن ، كم و بيش تحت تأثير جبهه گيريهاي سياسي – ايدئولوژيك خواهد بود و تأكيد بر ارادي و آگاهانه بودن يا نبودن جهاني شدن ، نمونة برجستة چنين تأثير پذيري ايدئولوژيكي به شمار مي آيد . (گل محمدي ؛ 1381 : ص 18 )نوپا بودن نظريه پردازي و مطالعات معطوف به جهاني شدن را هم مي توان عامل مؤثر ديگري ، در عرضه تعريف و مفهوم بندي هاي مبهم و متناقض جهاني شدن به شمار آورد . گرچه در دهه هاي اخير ، به ويژه دهة نود ، آثار پرشماري در قالب كتاب و مقاله به علاقمندان موضوع جهاني شدن عرضه شده ولي نظريه پردازي دربارة اين پديده قدمت چنداني ندارد . حتي در دانشگاهها نيز رشته مستقلي وجود ندارد و رشته هاي مختلف اقتصادي ، سياسي و اجتماعي جنبه هايي از اين فرايندرا بررسي مي كنند . (گل محمدي ؛ 1381 : صص 18 19 )تحت تأثير چنين شرايطي تعاريف متنوع و بيشماري از جهاني شدن ارائه شده است . يان آرت شولت ، معتقد است دست كم پنج تعريف گسترده و كلي را مي توان براي جهاني شدن در نظر گرفت . از نظر او يكي از رايج ترين تعاريف ، استنباط جهاني شدن به معناي بين المللي شدن است . از اين ديدگاه «واژة جهاني» فقط صفت ديگري براي توصيف روابط برون مرزي ميان كشورها ، و اصطلاح «جهاني شدن» مشخص كنندة توسعة مبادلات بين المللي و وابستگي متقابل است . از اين نظر پل هرست و گراهام تامپسون جهاني شدن را «جريان يافتن گسترده و رو به رشد تجارت و به كار انداختن سرمايه در ميان كشورها» تعريف مي كنند . شواهد اين نوع «جهاني شدن » نيز از قرار معلوم در تحرك و جابجايي فزاينده مردم ، پيامها و انديشه ها در ميان كشورها يافت مي شو د . (شولت ؛ 1382 : صص 6 7)در كاربرد دوم جهاني شدن به معناي آزاد سازي در نظر گرفته مي شود . در اين تعريف «جهاني شدن » به فرايندبرداشته شدن محدوديت هايي اطلاق مي شود كه دولت ها در فعاليت هاي ميان كشورها برقرار مي كنند و هدف آن به وجود آوردن اقتصاد جهاني «آزاد» و «بدون مرز» است . از اين ديدگاه تحليل گران معتقدند كه جهاني شدن به شعاري برجسته براي توصيف فراينديكپارچگي اقتصاد بين المللي تبديل مي شود . شواهد مربوط به اين نوع «جهاني شدن» را مي توان در كاهش گسترده يا حتي لغو موانع تجاري مربوط به قوانين و مقررات ، محدويت ها ي مربوط به ارزهاي خارجي ، و كنترل هاي مربوط به سرمايه و رواديد (براي شهروندان برخي كشورها ) در دهه هاي اخير مشاهده كرد . (شولت ؛ 1382 : ص 7)


مطالب دیگر:
📜DSL چیست 📜ویلیام هنری گیتز📜BIOS توابع و وقفه هاي📜BLUETOOTH چيست📜تفاوت های CPU های AMD وIntel 📜Data mining(داده كاوي)📜آشنايي كامل باDVD📜تحقیق در مورد Excel📜آموزش front page📜تحقیق در مورد Caching📜تحقیق در مورد Intelligent PCs📜آموزش عمومي IT📜زير ساختهاي IT 📜كارت صدا چيست📜تحقیق در مورد LCD📜سيستم عامل LINUX 📜مودم چیست 📜ويندوز NT📜پارتيشن بندي 📜پورت موازي 📜تحقیق در مورد Power Point 📜پروكسي سرور 📜رمز نگاري📜SATA و IDE چه هستند📜تحقیق در مورد SQL Server